Vastuullisen sijoittamisen periaatteet päivitetty

Ajankohtaista / tiistaina 30.06.2020

Me Vaaka Partnersilla olemme omaksuneet vastuullisuuden osaksi tekemäämme työtä. Vastuullisuus -näkökulma on mukana sijoituksia tehtäessä sekä omistusaikana, ja haluamme varmistaa sen myös pitkällä aikavälillä tukemalla yhtiöitä omaksumaan vastuullisuuden tärkeäksi osaksi liiketoimintaa. Vastuullisuus -lähestymistapamme mukaisesti olemme myös päivittäneet vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka on hyväksytty Vaaka Partners Oy:n hallituksessa.


Vaaka Partners Oy - Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

1. Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa meille

Vaaka Partnersin arvot korostavat toimintamme rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä, intohimoa kasvuun, sekä toisia kunnioittavalla tavalla yhdessä tekemistä. Arvomme ohjaavat meitä kestävällä ja vastuullisella tavalla nostamaan yhtiöidemme arvon uudelle tasolle.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa meille pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintatapaa, jossa arvioimme yhtiöiden ESG -asioita (Environmental, Social and Governance) sijoitusprosessin eri vaiheissa, ja toimimme aktiivisesti omistuksemme aikana yhtiöiden vastuullisuuden kehittämiseksi. Uskomme, että relevanttien vastuullisuustekijöiden tunnistaminen ja niihin aktiivisesti vaikuttaminen sekä pienentää yhtiöiden liiketoiminnallisia riskejä että luo liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia; tavoittelemmekin vastuullisella sijoittamisella sijoitusten parempaa riskituottosuhdetta.

Sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-kriteerit luovat kehikon pitkän tähtäimen riskien ja mahdollisuuksien tarkasteluun. Meidän toiminnassamme ESG tarkoittaa seuraavaa:

Ympäristön (E) yhteydessä kiinnitämme huomiota mm. ilmastonmuutokseen, resurssien ja veden rajallisuuteen, päästöjen pääsyyn maahan, veteen ja ilmaan, sekä myös jätehuoltoon. Näihin liittyviä mahdollisia riskejä voivat olla ilmastoriski, erilaiset sakot, puhdistuskustannukset, ja myös epäsuorat kustannukset huonontuneen maineen seurauksena. Kokonaisuuden tasolla ympäristön tilan heikentyminen voi esimerkiksi vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun. Uudet teknologiat ja kehityksen myötä syntyvä resurssitehokkuus voivat puolestaan tuoda taloudellisia hyötyjä erityisesti sijoituskohteen ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen kasvavan kysynnän kautta.

Yhteiskuntavastuun (S) yhteydessä kiinnitämme huomioita mm. ihmisoikeuksiin, väestön ikääntymiseen ja muuttoliikkeeseen, sekä korruption ja lahjonnan ehkäisemiseen. Paikallisella tasolla tällaisia asioita ovat mm. työntekijöiden oikeudet, työturvallisuus, tasa-arvo, hankintaketjun johtaminen ja yrityksen yhteiskuntasuhteet. Uskomme, että yhtiömme menestyvät, kun sekä työntekijät että asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Hyvä hallintotapa (G) viittaa siihen, miten hyvin sijoituskohdetta johdetaan omistajan ja eri sidosryhmien näkökulmasta. Hyvään hallintotapaan liittyy läheisesti toiminnan läpinäkyvyyden vaatimus, ja haluammekin kommunikoida avoimesti eri sidosryhmille tärkeät asiat. Varmistamme, että sekä meillä Vaakalla että yhtiöissämme on huomioitu asianmukaisesti hallituksen riippumattomuus ja palkitseminen, yhtiöoikeudellisten säännösten ja periaatteiden asianmukainen noudattaminen, korruption ja lahjonnan kieltäminen, sekä verotuksen lainmukaisuus. Vaaka Partners käyttää yhtiöiden hallitustyöskentelyä ohjaavaa corporate governance –mallia, jolla pyrimme hallitsemaan hyvään hallintoon liittyvät kysymykset.

Poissulkevat strategiat

Laillisuudesta huolimatta, jotkut yhtiöiden liiketoiminnat voivat altistua negatiivisille vaikutuksille, kuten vahingonkorvausvaatimuksille ja epäedulliselle julkisuudelle, jotka aiheuttavat vaikeasti ennakoitavia ja arvioitavia riskejä. Vältämme tekemästä sijoituksia tällaisen riskiprofiilin yrityksiin. Olemme sopineet, ettemme tee sijoituksia yrityksiin, joiden toimiala on uhkapelitoiminta, tupakkateollisuus, aikuisviihde, ihmisten kloonaus tai asetuotanto.

2. Mitä me teemme käytännössä

Olemme määritelleet vastuullisen sijoittamisen toimintatavat, joiden perusteella vastuullisuusasiat ovat merkittävä osa sekä meidän omaa että yhtiöidemme toimintaa. Vaaka Partnersin oma Vastuullisuus-tiimi tukee ja ohjaa yhtiökohtaisia tiimejä, sekä valvoo vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisen toiminnan toteutumista Vaakalla.

Sijoittaessamme uusiin yhtiöihin

Huomioimme vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja vastuullisuusasiat osana sijoitusprosessia uusia sijoituksia valmisteltaessa. Case-tiimi on vastuussa vastuullisuusnäkökulmien analysoimisesta sijoitusprosessin eri vaiheissa päätöksenteon tueksi. Vastuullisuusasiat käydään läpi päätöksenteossa vietäessä hanke seuraavaan sijoitusprosessin vaiheeseen, ja lopullisesti vielä sijoituspäätöstä tehtäessä.

Case- ja tarjousvaiheissa hyödynnämme saatavilla olevaa materiaalia ja omaa analyysiä tunnistamaan keskeiset ESG-asiat. Käytämme arvioinnissa toimialastandardien mukaista ESG Due Diligence (DD) -tarkastuslistaa. DD -vaiheessa hyödynnämme ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen, sekä hyvään hallintotapaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi riippumattomien tahojen tekemiä DD -analyysejä. Due diligence -tarkastuksissa olennaista on integroida keskeiset vastuullisuuskysymykset tehtyjen DD-tarkastuksien, kuten esimerkiksi liiketoiminnallisen Commercial DD:n osaksi. Lisäksi olemme sopineet käyttävämme tarpeen mukaan erityistä ESG DD -tarkastusta.

Prosessissa esille nousseet merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät mahdollisuudet tai riskit kirjataan osaksi haltuunottosuunnitelmaa, josta asiat ohjataan käsiteltäväksi yhtiön johdolle ja hallitukselle.

Arvonluonnin aikana

Huomioimme vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja vastuullisuusasiat aktiivisesti yhtiöiden arvonluonnin aikana. Sijoituksen valmisteluvaiheessa mahdollisesti havaitut olennaisimmat vastuullisuusasiat otetaan esille jo haltuunottovaiheessa yhtiön toimivan johdon ja hallituksen kanssa, ja valitut toimenpiteet toteutetaan normaalin yhtiön johtamismallin mukaisesti. Samalla tavalla toimitaan myös muiden Due Diligence -havaintojen kohdalla.

Vaaka Partnersin hallitustyöskentelyä ohjaava corporate governance –malli sisältää ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiöiden hallituksen, yhdessä toimivan johdon kanssa, tulee käsitellä vastuullisuusasiat vähintään vuosittain. Olennaisimpien asioiden osalta tulee tehdä selvä kehityssuunnitelma, ja sen toteutumista ja tuloksia tulee seurata systemaattisesti. Vastuullisuuskehitys huomioidaan myös arvioitaessa yhtiön irtaantumisvalmiutta.

Vastuullisuusasioiden käsittelystä - kuten muustakin Vaaka Partnersin corporate governance -ohjeistuksen noudattamisesta - yhtiössä vastaa yhtiötiimin vetäjä, joka on myös yhtiön hallituksen jäsen.

3. Miten vastuullisuuden toteutumista voi seurata

Haluamme kertoa vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja vastuullisuuden toteutumisesta selkeästi ja läpinäkyvästi asianmukaisilla kanavilla. Sijoittajille suunnatun raportoinnin lisäksi kerromme vastuullisuuden huomioimisesta ja toteutumisesta jakamalla www-sivuillamme ajankohtaisia yhtiöissämme toteutuneita vastuullisuuteen liittyviä tapahtumia sekä kehitystä.

Sijoituskohteiden kohtaamat relevantit ESG -riskit ja mahdollisuudet muuttuvat ajan kuluessa, ja tämän takia seuraamme ja päivitämme vastuullisuuden toteutumista säännöllisesti. Vuosineljänneksittäin yhtiötiimit päivittävät yhtiön vastuullisuuskehityksestä tilannekatsauksen, jossa esitetään yhtiön lähestymistapa vastuullisuuteen, viimeisen vuoden aikana käynnistyneet tai toteutuneet vastuullisuuteen liittyvät strategiset projektit, mahdolliset KPI-mittareiden tulokset, sekä seuraavan vuoden aikana suunnitellut vastuullisuuteen liittyvät strategiset projektit.

Raportoimme sijoituskohteista sijoittajille vuosineljänneksittäin. Raporteilla esitetään päivitetyt vastuullisuusasioiden tilannekatsaukset yhtiökohtaisesti. Lisäksi käymme rahastojen neuvonantokomiteoissa vuosittain läpi Vaaka Partnersin vastuullisuusasioiden lähestymistavan ja ajankohtaisen tilannekatsauksen.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat avoimesti näkyvillä www-sivuillamme.

4. Miten me johdamme vastuullisuutta

Vaaka Partnersin vastuullisen sijoittamisen periaatteet määrittää yhtiön Vastuullisuus-tiimi, ja sen hyväksyy Vaaka Partners Oy:n hallitus. Hallitus arvioi ja tarkastelee ohjeistuksen ajantasaisuutta vähintään kerran vuodessa, ja muutokset vastuullisen sijoittamisen periaatteissa tulee olla hallituksen hyväksymiä.

Asetamme vuositasolla tavoitteita vastuullisen sijoittamisen kehittämiseksi ja seuraamme vuoden aikana projektien etenemistä. Käytännön toteutumista ja kehitystä Vaakalla ohjaa ja valvoo Vastuullisuus-tiimi. Tiimi seuraa aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä ja säätelyn päivittymistä, sekä jakaa ajankohtaista tietoa Vaakan tiimille.

Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä huomioidaan lähtökohtana kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset normit. Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan oleellisilta osin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Olennaisuuden periaatteella tarkoitetaan resurssien ohjaamista vastuulliseen sijoittamiseen liittyviin keskeisiin tekijöihin.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja sitoutuu

1) liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja
2) toimimaan aktiivisena omistajana ja soveltamaan ESG-asioita omistajakäytäntöihinsä
3) edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
4) edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
5) tekemään yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa edistääkseen vastuullista sijoittamista
6) raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

Huomioimme vastuullisuuden määrittämisessä lähtökohtana YK:n Global Compact -yritysvastuunormit, ja pyrimme sijoitustoiminnassamme omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissämme ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä aloitteen mukaisia perusarvoja.

Jaa

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä