Vastuullisuus

Vaaka Partnersilla olemme omaksuneet vastuullisuuden osaksi tekemäämme työtä. Vastuullisuus - näkökulma on mukana sijoituksia tehtäessä sekä omistusaikana, ja haluamme varmistaa sen myös pitkällä aikavälillä tukemalla yhtiöitä omaksumaan vastuullisuuden tärkeäksi osaksi liiketoimintaa. Uskomme, että relevanttien kestävyystekijöiden tunnistaminen ja niihin aktiivisesti vaikuttaminen pienentää yhtiöiden liiketoiminnallisia riskejä ja luo liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia, parantaa pitkän aikavälin riskikorjattua tuottoa sekä luo myös positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Miten me johdamme vastuullisuutta

Kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset normit

Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä huomioidaan lähtökohtana kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset normit. Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan oleellisilta osin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Olennaisuuden periaatteella tarkoitetaan resurssien ohjaamista vastuulliseen sijoittamiseen liittyviin keskeisiin tekijöihin.

Huomioimme vastuullisuuden määrittämisessä lähtökohtana YK:n Global Compact -yritysvastuunormit, ja pyrimme sijoitustoiminnassamme omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissämme ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä aloitteen mukaisia perusarvoja.

Vaaka Partners on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia. Raportoinnissaan sijoittajilleen yhtiö noudattaa hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä Invest Europe -järjestön Investment Reporting Guidelines -ohjeita. Kohdeyritysten arvonmäärityksessä. Vaaka Partners noudattaa ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (”IPEV”). Vaaka Partners on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vaaka Partnersilla on Vastuullisen sijoittamisen periaatteet(”Vaaka Principles of Reponsible Investment), sekä sijoitustoiminnan vastuullisuus -ohje. Kestävyystekijöiden huomioiminen sijoituksen eri vaiheissa on kuvattu tarkemmin Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa.

Vastuullisuus sijoittaessa ja arvonluonnin aikana

Huomioimme kestävyystekijät sekä valmistellessa uusia sijoituksia että arvonluonnin aikana. Arvioimme kestävyystekijöiden olennaisuutta toimiala- ja yhtiökohtaisesti, sekä arviomme sijoituspäätöksestä ja myös omistusaikana mahdollisesti toteutuvien haitallisten kestävyysvaikutusten seurauksia.

Uusia sijoituksia valmisteltaessa huomioimme vastuullisen sijoittamisen periaatteet osana sijoitusprosessia. Kestävyystekijät analysoidaan sijoituksenteon eri vaiheissa; vietäessä hanke seuraavaan sijoitusprosessin vaiheeseen, ja lopullisesti vielä sijoituspäätöstä tehtäessä. Uuden sijoituksen valmisteluun liittyvässä due diligence -prosessissa käydään läpi kestävyystekijät ja keskeisimmiksi arvioiduissa tekijöissä käytetään tarvittaessa ulkopuolista apua, esimerkiksi ympäristöriskien selvittämisessä.

Olennaisimmat kestävyystekijät, joissa nähdään kehityspotentiaalia joko riskejä vähentämällä tai tuottoja lisäämällä, kirjataan osaksi haltuunottosuunnitelmaa. Vaaka Partnersin kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyä ohjaavan corporate governance -mallin mukaisesti hallituksen tulee käydä johdon kanssa ESG-tilanne läpi vähintään vuosittain ja varmistaa olennaisimpien asioiden osalta, että näistä on olemassa kehityssuunnitelma, sekä seurata suunnitelman toteutumista ja tuloksia. Kestävyystekijöiden huomioinnista sijoitusta valmisteltaessa ja omistusaikana vastaa yhtiöstä vastaava partneri.

Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Vaaka Partners ottaa huomioon sijoituspäätösten mahdolliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, sekä seuraa niitä sijoitustoiminnassa (Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088 artikla 4). Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita ja ihmisoikeuksien kunnioittamista (Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088 artikla 2 (24)). Vaaka Partnersin Tiedonantoasetuksen mukainen lausunto löytyy tästä linkistä (englanniksi).

Vastuullisuus-tiimi

Vastuullisuus -tiimimme, jossa ovat mukana Anne Lojamo (COO) ja Petrus Blomqvist (Partner), ohjaa ja valvoo vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja -ohjeen toteutumista Vaakalla. Vastuullisuus-tiimi tiedottaa Vaaka-tiimiä vastuullisuuteen liittyvästä uudesta sääntelystä ja muista ajankohtaisista asioista.

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä