Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Vaaka Partners on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia. Raportoinnissaan sijoittajilleen yhtiö noudattaa hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä Invest Europe -järjestön Investment Reporting Guidelines -ohjeita. Kohdeyritysten arvonmäärityksessä Vaaka Partners noudattaa ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (”IPEV”).

 

Vaaka Partners on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin.

 

Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja pyrkii parantamaan pitkän aikavälin riskikorjattua tuottoa huomioimalla ESG-asiat (Environmental, Social, Governance). ESG-tekijöihin kiinnitetään huomiota sekä uusia sijoituksia valmisteltaessa että omistusaikaisessa toiminnassa. Uskomme, että tämä madaltaa sijoitusten riskiä sekä parantaa sijoitusten arvonkehitystä.

 

Uuden sijoituksen valmisteluun liittyvässä due diligence -prosessissa käydään läpi ESG -tekijät ja keskeisimmiksi arvioiduissa tekijöissä käytetään tarvittaessa ulkopuolista apua, esimerkiksi ympäristöriskien selvittämisessä. ESG-asiat otetaan myös huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä. Olennaisimmat asiat, joissa nähdään kehityspotentiaalia joko riskejä vähentämällä tai tuottoja lisäämällä, kirjataan osaksi haltuunottosuunnitelmaa.

 

Omistusaikana tärkeimmät ESG-tekijät otetaan esille kohdeyhtiön johdon ja hallituksen kanssa. Vaaka Partnersin kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyä ohjaava corporate governance -malli sisältää ohjeen, että hallituksen tulee käydä johdon kanssa ESG-tilanne läpi vähintään vuosittain ja varmistaa olennaisimpien asioiden osalta, että näistä on olemassa kehityssuunnitelma, sekä seurata suunnitelman toteutumista ja tuloksia.

 

ESG-asioiden huomioinnista sijoitushanketta valmisteltaessa ja sijoituskohteen omistusaikana vastaa hankkeesta/kohteesta vastaava partneri. Vaaka Partnersin CFO vastaa ESG-asioiden raportoinnista ja vastuulliseen sijoittamiseen liittyvän toiminnan kehittämisestä.